Aktualność: Przedstawiciele KIDP w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego

Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła w dniu 7 czerwca r. uchwałę w sprawie przyjęcia procedury wyłaniania członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego [dalej: PKE].

Zgodnie z treścią tej uchwały członkiem PKE delegowanym przez Krajową Radę Doradców Podatkowych może zostać czynny doradca podatkowy:
a. wykonujący zawód co najmniej 5 lat;
b. posiadający wykształcenie wyższe zakończone egzaminem magisterskim lub równorzędnym;
c. nieposiadający zaległości finansowych wobec Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
d. legitymujący się nieskazitelnym charakterem, m. in. nie był skazany prawomocnym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego KIDP oraz prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e. posiadający wiedzę, doświadczenie i kompetencje z zakresu dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu na doradcę podatkowego;
f. nie będący członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych;
g. nie będący członkiem PKE przez ostatnie dwie kadencje (ostatnie następujące po sobie kadencje);
h. nie będący członkiem Rady do Spraw Repatriacji Kapitału; (warunek bezprzedmiotowy w związku z uchyleniem przepisu ustawy, Dz.U. z 2022 r. poz. 1265 ze zm.)
i. nie będący członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałaniu Unikaniu Opodatkowania.

Wniosek o delegowanie do PKE należy złożyć:
a. osobiście w formie pisemnej w Biurze Krajowej Rady Doradców Podatkowych:
b. przesłać pocztą na adres: Krajowa Izba Doradców Podatkowych, ul. Giełdowa 4C lok. 34, 01-211 Warszawa (jednocześnie przesyłając skan wniosku na adres: biuro@kidp.pl);
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kidp.pl, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym.

1. Za datę złożenia zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia zgłoszenia w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych, datę nadania przesyłki poleconej w placówce pocztowej bądź datę wpływu wniosku w formie elektronicznej.
2. Zgłoszenia, które wpłynęły po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć:
a. oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa powyżej;
b. wykaz swoich publikacji z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2020 r.;
c. wykaz prowadzonych praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych skierowanych na praktykę przez Krajową Radę Doradców Podatkowych (chodzi o praktykę wyznaczoną w trybie określonym w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych);
d. wykaz sygnatur spraw, gdzie wnioskodawca występował jako pełnomocnik przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w okresie od 01 stycznia 2020 r.;
e. wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2020 r.;
f. informacje o udziale w radach programowych czasopism z prawa podatkowego.

Poniżej, w pliku do pobrania, znajduje się wzór wniosku o delegowanie oraz procedura delegowania.

Termin do składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi dane wskazane we wniosku upływa w dniu 3 sierpnia 2022 r.

DATA PUBLIKACJI: 2022-07-26 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x