Aktualność: Procedura ofertowa wybór generalnego wykonawcy mebli

Procedura ofertowa

wybór generalnego wykonawcy mebli do lokalu przeznaczonego na siedzibę Biura KIDP oraz organów KIDP

Krajowa Izba Doradców Podatkowych informuje, że wszczęta została procedura ofertowa w sprawie wyboru generalnego wykonawcy mebli do lokalu przeznaczonego na siedzibę Biura KIDP oraz organów KIDP (ulica Grzybowska 85, Warszawa).

Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru generalnego wykonawcy mebli do lokalu przeznaczonego na siedzibę Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego, a ponadto na podstawie Regulaminu działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru generalnego wykonawcy mebli do lokalu przeznaczonego na siedzibę KIDP ma charakter otwarty i będzie prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Wytyczne do przygotowania oferty:

Do ogłoszenia został dołączony projekt wskazujący na umeblowanie poszczególnych pomieszczeń.

złożona oferta powinna dotyczyć tylko mebli ruchomych (lada recepcyjna na poziomie 0, kuchnia oraz gablota na I piętrze zostaną wykonane osobno przez innego wykonawcę),
złożona oferta powinna być zgodna z projektem w zakresie ilości mebli, zastosowanych rozwiązań oraz kolorystyki (zbliżona kolorystyka),
załączony do oferty projekt zawiera propozycje mebli firmy Nowy Styl – oferta może dotyczyć mebli innych firm,
- oferta powinna zawierać nazwę/model oraz zdjęcia (wizualizację) poszczególnych mebli,
- do oferty powinien zostać dołączony kosztorys zawierający cenę za poszczególny mebel oraz całkowitą cenę za całość usługi,
- oferta powinna zawierać informację o czasie niezbędnym na wykonanie usługi,
- oferta powinna zawierać informację o oferencie i jego doświadczeniu.

Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszeniaW przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt przed złożeniem oferty.

Wymogi formalne:

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej;
- umieszczona w kopercie, na której powinny znaleźć się: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru generalnego wykonawcy mebli do lokalu przeznaczonego na siedzibę Biura KIDP oraz organów KIDP” i przekazana do siedziby Zamawiającego (listownie/kurierem lub osobiście);
- oferta powinna zawierać termin ważności;
- oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonane usługi;
- w ofercie powinna zostać wskazana osoba do kontaktu (wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi tj. numerem telefonu oraz adresem e-mail);

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 marca 2023 r.- decyduje data wpływu do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Materiały dołączone do ogłoszenia:

1. Koncepcja look&feel
2. Rzuty architektoniczne poziom 0 oraz 1
3. Informacja Zamawiającego na temat mebli - lista mebli (oznaczenia mebli odpowiadają tym na projekcie)

Dodatkowe warunki przygotowania oferty

1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Do oferty powinny być załączone pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych;
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
3. Oferty złożone w terminie nie podlegają zwrotowi;
4. Złożone oferty podlegać będą wstępnej prekwalifikacji;
5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania oferenta do przedstawienia dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
6. Zamawiający będzie kontaktował się z oferentami za pomocą poczty elektronicznej;
7. Zamawiający zastrzega możliwość zapraszania oferentów do udziału w przedmiotowym postępowaniu;
8. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków zapytania ofertowego.

Dodatkowe informacje o prowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:

1. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania tj. zbierania ofert Zamawiający skieruje do wybranych oferentów zaproszenie do prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia szczegółów oferty;
2. KIDP zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt i uściśleń zakresu prac w czasie analizy ofert, prosząc o ewentualną ich aktualizację w trakcie prowadzonych negocjacji formalno – techniczno – cenowych,
3. Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania (negocjacje w zakresie ustalenia szczegółów oferty) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór oferty nie jest tożsamy z zawarciem umowy;
4. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z innym z oferentów lub zakończyć prowadzone postępowanie bez zawarcia umowy;
5. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;
6. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;
7. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Krajowej Izby Doradców Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.
8. Oferent zobowiązuje się traktować wszelkie informacje wynikające z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody KIDP na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji. W przypadku konieczności pozyskania ofert od podwykonawców, Oferent może przekazać im informacje w zakresie niezbędnym dla pozyskania tych ofert.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Mróz, nr tel. 669 030 550 e-mail: ewa.mroz@kidp.pl

DATA PUBLIKACJI: 2023-02-20 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x