Szczegóły szkolenia / imprezy

VAT aktualne problemy, bieżące orzecznictwo, ostatnie zmiany
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 126 / 100
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-26
Data zakończenia: 2019-11-26
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

26.11. 2019 r. - godz. 9.00 – 15.30

VAT, aktualne problemy, bieżące orzecznictwo, ostatnie zmiany

Wykład poprowadzi : Iwona Biernat-Baran

Program:

1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT, 
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) akty prawne nowelizujące podatek VAT w 2017 roku oraz projektowane zmiany na 2018 rok.
2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:
a) konstrukcja podatku VAT,
b) konsumpcyjny charakter VAT,
c) powszechność opodatkowania VAT,
d) zasad unikania podwójnego opodatkowania VAT,
e) neutralność podatku VAT.
3. Podatnik podatku VAT:
a) kto podlega podatkowi VAT? 
b) pojęcie działalności gospodarczej w ustawie VAT,
c) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
d) podatnicy zagraniczni,
e) obowiązki rejestracyjne (status podatnik VAT czynnego),
f) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT?
g) obostrzenia wprowadzone w 2017 roku w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego, 
h) nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE, 
i) zwolnienia podmiotowe (podwyższenie limitu w zakresie zwolnienia podmiotowego od 2017 roku),
j) zwolnienia przedmiotowe
k) organy władzy publicznej jako podatnik VAT
l) centralizacja rozliczeń VAT w sektorze publicznym
4. Odwrotne obciążenie po nowelizacji przepisów ustawy VAT:
a) samonaliczenie podatku a podatnik VAT (kiedy i wobec kogo ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia),
b) katalog towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem (m.in. laptopy, tablety, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier oraz od 2017 roku procesory),
c) obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku nowy załącznik nr 14 do ustawy VAT w zakresie usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (usługi budowlane świadczone przez podwykonawców), 
d) zmiany od 1 września 2019 r.
5. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych, 
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.
6. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT:
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej,
d) opłaty publicznoprawne,
e) nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
f) ZFŚS,
g)spotkania służbowe,
h) promocja jednostki.
7. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
a) pojęcie towaru i pojęcie rzeczy będących przedmiotem dostawy,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy.
8. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług (m. in.: usługi jednorazowe, usługi ciągłe, usługi etapowe)
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) moment wykonania usługi.
9. Nieodpłatna dostawa towarów:
a) przykłady darowizn,
b) opodatkowanie nieodpłatnej dostawy towarów a prawo do odliczenia, 
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d)) drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
e) prezenty o małej wartości,
f) próbki,
g) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnej dostawy towarów.
10. Nieodpłatne świadczenie usług: 
a) przykłady darowizn,
b) związek nieodpłatnej usługi z działalnością gospodarczą,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
e) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług.
12. Ewidencja VAT:
a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
b) jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT (zasad spójności ewidencji VAT z deklaracją VAT),
c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
d) ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
13. Ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych i  projekt ustawy o VAT likwidujący deklaracje VAT
a) nowe przesłanki (kryteria) dla podatników chcących skorzystać z rozliczenia kwartalnego w VAT,
b) plany w zakresie likwidacji deklaracji VAT i związane z tym skutki dla podatnika VAT. 
14. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – m. in. budownictwo, media, najem, dzierżawa, leasing, usługi finansowe, 
d) warunki dostawy towarów i ich wpływ na obowiązek podatkowy (Reguły Incoterms, umowy, Kodeks cywilny),
e) wpływ rodzaju usługi na moment powstania obowiązku podatkowego, 
f) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek, 
g) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
h) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

15. Zasady wystawiania faktur VAT:
a) elementy konieczne faktury, 
b) zmiana danych oraz kwota podatku VAT w umowach oraz na fakturach w wyniku dokonanej centralizacji w JST (skutki dla sektora prywatnego), 
c) terminy wystawiania faktur, 
d) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
e) wystawienie faktury po terminie.
16. Faktury korygujące i noty korygujące:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących, 
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus),
d) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
e) wystawianie not korygujących,
f) w jakich przypadkach możemy anulować fakturę?
17. Zmiany w Kodeksie karnym w związku ze zmianami w VAT w 2017 roku:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.
18.Kasy fiskalne w 2018 roku i latach kolejnych:
a) zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
19. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
20. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT):
a) przemieszczenie jako WNT,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT,.
21. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie,
f) podstawa opodatkowania.
22. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.
23. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne.
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego (zmiana od 1 stycznia 2017 roku),
f) stawki podatku,
g) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.
24. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia, 
d) odliczenie a wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

25. Zmiany obowiązujące od stycznia 2019 r. i projektowane zmiany w VAT

 

 Miejsce szkolenia:   Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt

 Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 Odpłatność za szkolenie:

100,00  zł brutto od osoby -  dla doradcy, z materiałami w formie elektronicznej

130,00  zł brutto od osoby - dla doradcy, z materiałami w formie papierowej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

180,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie papierowej

300,00 zł brutto od osoby  -  dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii KARTA ZGŁOSZENIA 

 

  Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 19.11.19 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 19 listopada   2019 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x