Szczegóły szkolenia / imprezy

BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!Podatki dochodowe - wybrane problemy i zmiany na 2022 r. (Polski Ład w podatkach dochodowych i ubezpieczeniach zdrowotnych oraz innych wybranych obszarach)
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 94 / 80
Koszty:  70.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
70.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
70.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-11-23
Data zakończenia: 2021-11-23
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online Podatki dochodowe - wybrane problemy i zmiany na 2022 r.  (Polski Ład w podatkach dochodowych i ubezpieczeniach zdrowotnych oraz innych wybranych obszarach) które zostanie  poprowadzone przez Panią Katarzynę Tomala w dniu 23 listopada 2021 r.  w godz. 8.30.00-14:00 na platformie ClickMeeting.


 

I. Ubezpieczenie zdrowotne

1.      rozszerzenie zakresu podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym,

2.      nowe zasady ustalania wysokości stawek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców,

3.      nowe zasady ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

4.      prowadzenie kilku działalności a opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad,

5.      obowiązki sprawozdawcze względem ZUS przy ubezpieczeniu przedsiębiorcy,

6.      nowy system rozliczenia składek i ich korekty w przypadku ubezpieczenia przedsiębiorcy,

7.      zasady rozliczenie składki zdrowotnej pobieranej przez płatnika;

 

 

II. Podatek PIT

1.      nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku. zasady odliczenia kwoty zmniejszającej podatek,

2.      zakaz odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

3.      ulga dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców,

4.      wspólne rozliczenie małżonków – korzystne zmiany,

5.      likwidacja opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i nowa ulga - odliczenie od podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci,

6.      zmiany w uldze rodzinnej,

7.      sprzedaż rzeczy ruchomych wykupionych po zakończeniu leasingu – zasady określenia przychodu z działalności gospodarczej i przepisy przejściowe,

8.      najem prywatny opodatkowany tylko ryczałtem ewidencjonowanym – od 1 stycznia 2023 r.,

9.      zwolnienie dochodu ze sprzedaż nieruchomości - rozszerzenie wydatków w ramach ulgi mieszkaniowej,

10.   koszty uzyskania przychodu dla wynagrodzeń zarządu i rad nadzorczych,

11.   ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych – nowe zasady,

12.   nowe zwolnienia podatkowe:

a.      ze sprzedaży zabytków ruchomych na rzecz muzeów i bibliotek,

b.      dla stypendiów doktorskich i naukowych z Narodowego Centrum Nauki,

c.      dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostaw na rzecz sił zbrojnych USA,

d.      odsetki od nieterminowej wypłaty należności objętych zwolnieniem podatkowym,

e.      świadczenia i stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

f.       przychody podatnika, który przeniósł rezydencję do Polski,

g.      przychody podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci,

h.      przychody podatników w wieku emerytalnym, którzy mimo uprawnienia nie pobierają świadczeń emerytalnych i rentowych;

 

III. Podatek CIT

1.      CIT-15J dla nowych spółek jawnych,

2.      zasady wyznaczania rezydencji podatkowej podmiotów w Polsce,

3.      zmiany dla podatkowych grup kapitałowych,

4.      zmiany dotyczące specjalnego funduszu inwestycyjnego,

5.      zmiany w określeniu limitu kosztów finansowania dłużnego – art. 15c,

6.      uchylenia art. 15e i reguły przejściowe w tym zakresie,

7.      nowe wyłączenia z kosztów podatkowych:

a.      koszty finansowania dłużnego transakcji kapitałowych,

b.      ukryta dywidenda,

8.      nowe zwolnienia w art. 17: ze sprzedaży zabytków ruchomych na rzecz muzeów i bibliotek, dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostaw na rzecz sił zbrojnych USA

9.      podatek od przerzuconych dochodów – nowy art. 24aa,

10.   minimalny podatek dochodowy – nowy art. 24ca,

11.   opodatkowanie spółek holdingowych,

12.   zmiany w estońskim CIT;

 

IV. Zmiany w PIT i CIT dotyczące przedsiębiorców

1.      uproszczenie w korekcie cen transferowych,

2.      zmiany w zakresie zasad sporządzani dokumentacji podatkowych i informacji o cenach transferowych,

3.      ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych,

4.      zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych - od 1 stycznia 2023 r.,

5.      zbycie udziałów spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej,

6.      zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej,

7.      przyjmowanie płatności od konsumentów – obowiązek płatności bezgotówkowych i sankcyjne przychody podatkowe,

8.      obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych –od 1 stycznia 2023 r.,

9.      kopie certyfikatów rezydencji podatkowej,

10.   zmiany rozliczeniu podatku u źródła,

11.   zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo – rozwojową i IP Box,

12.   nowe ulgi dla przedsiębiorców:

a.      ulga na prototyp,

b.      ulga na koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży,

c.      ulga na robotyzację przemysłową,

d.      ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników,

e.      ulga na IPO – ulga dla emitenta i zwolnienie podatkowe dla inwestora,

f.       ulga dla Venture Capital,

g.      ulga na terminal płatniczy,

h.      ulga na wspieranie ochrony nieruchomości zabytkowych, szkół wyższych i sportu;

 

V. Zmiany w podatkach ryczałtowych

1.      nowe stawki w ryczałcie ewidencjonowanym,

2.      zmiana w zakresie wolnych zawodów, w tym zmiany opodatkowania w służbie zdrowia,

3.      likwidacja karty podatkowej i zasady przejściowe (ochrona praw nabytych);

 

VI. Nielegalne zatrudnienie i ukrywanie wynagrodzeń:

1.      sankcyjne przychody podatkowe i wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów,

2.      zabezpieczenie interesów pracownika, czyli zwolnienie podatkowe i w zakresie składek finansowanych przez pracownika,

3.      skutki w ubezpieczeniach społecznych – „kara” dla płatnika;

 

VII. Zmiany w Prawie przedsiębiorców:

1.      niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami i skutki zmiany na gruncie prawa podatkowego (MPP i wyłączenia z kosztów podatkowych),

2.      nowe obowiązki w przyjmowaniu płatności;

 

VIII. Zmiany w KKS – czynny żal 


Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

 Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu 19.11.2021 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 19 listopada 2021 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

 Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 70 zł dla doradcy podatkowego

  - 70 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Liczba uczestników: do 80 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)

4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

5. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

6. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.
7. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x