Szczegóły szkolenia / imprezy

Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (JDG) przekształcenia spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego wkłady aportowe zagadnienia prawne podatkowe i bilansowe
Kategoria: Przekształcenia
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 88 / 90
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
90.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-10-06
Data zakończenia: 2022-10-06
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (JDG), przekształcenia spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, wkłady aportowe – zagadnienia prawne, podatkowe i bilansowe które zostanie  poprowadzone przez Pana dr Andrzeja Dmowskiego  w dniu 6 października  2022 r.  w godz. 10.00.00-15:00 na platformie ClickMeeting.

Program:

1. W jaki sposób przekształcić przedsiębiorstwo osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, aby w prosty i bezpieczny sposób można było zapewnić ciągłość i „sukcesję działalności”?

- przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową

- wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej / do spółki osobowej

- zawiązanie spółki cywilnej

- zawiązanie spółki osobowej

- zapisy / klauzule na tle prawa spadkowego

- zarząd sukcesyjny

- inne sposoby sukcesji „międzypokoleniowej”

 

2. Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową

- plan przekształcenia przedsiębiorcy

- ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia

- projekt oświadczeń przedsiębiorcy;

- projekt aktu założycielskiego (statutu);

- wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

- sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia

3. Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wydzielenie aportowe) z przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

- przygotowanie struktury organizacyjnej jednostki

- określenie zespołu składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa

- wyodrębnienie zespołu składników aktywów trwałych i obrotowych

- wydzielenie umów wzajemnych, dwustronnie zobowiązujących

- określenie rozrachunków (należności i zobowiązań) podlegających wydzieleniu

- przydzielenie aktywów niematerialnych, niewycenionych w księgach np. wartość firmy, know-how, relacje z kontrahentami

- przejście pracowników łącznie z wydzieloną częścią przedsiębiorstwa

- odpowiedzialność za zaległości podatkowe „związane” z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa

4. Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (aport) do spółki kapitałowej lub spółki osobowej

- rodzaje podwyższenia kapitału zakładowego: dobrowolne, warunkowe, docelowe,

- emisja udziałów / akcji w spółce

- wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

- agio emisyjne przy podwyższeniu kapitału zakładowego

- cesja należności: handlowych, inwestycyjnych, innych

- przejście zobowiązań a przejście długu

- obowiązek wyrażenia zgód przez kontrahentów w zakresie „przejęcia” umów i innych kontraktów

- uprzednie uzyskanie zgód podmiotów trzecich przed wydzieleniem ZCP – banki, firmy leasingowe, inne podmioty

5. Konsekwencje podatkowe dla spółki obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa

- kontynuacja metody wyceny i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- „ujawnienie” cichych rezerw i inwestycji

- przeszacowanie wybranych aktywów

- korekta podatku VAT należnego i naliczonego związana z objęciem aportu

- korekty faktur „przychodowych” i „kosztowych” po dniu aportu

- nie dokonanie przejścia zobowiązań na spółkę przejmującą – korekta in plus lub in minus wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa

- sposoby prezentacji „good will’u” dla celów podatkowych a zakaz „ujawniania cichych rezerw”

6. Warunki formalno-prawne wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu

- umowa wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

- niezbędne uchwały Zgromadzenia Wspólników

- sposób reprezentacji spółki przy wydzieleniu ZCP

- forma prawna wydzielenia a przejście własności nieruchomości

- istniejące zabezpieczenia na aktywach podlegających wydzieleniu – hipoteki, zastawy, przewłaszczenia na zabezpieczenia

7. Przekształcenie spółki cywilnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w spółkę prawa handlowego

- przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

- przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego

- prawne aspekty „przekształcenia” – „brak” szczególnych regulacji prawnych

- dostosowanie umowy spółki cywilnej do wymogów umowy spółki jawnej / innej spółki prawa handlowego

- przejęcia praw i obowiązków z umów handlowych – zasady odpowiedzialności kontraktowej

8. Wybrane problemy bilansowe związane z „przekształceniem” spółki cywilnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w spółkę prawa handlowego

- wycena aktywów,

- możliwe przeszacowanie,

- ujawnienia środków trwałych

- przeniesienie zobowiązań ze „spółki cywilnej” – wspólników spółki cywilnej na spółkę jawną / inną spółkę prawa handlowego

- manipulacje w zakresie wyceny

- wkład do spółki jawnej w momencie „przekształcenia” a PCC

- problemy z rozliczeniem podatku VAT w przypadku przekształcenia

- zamiana zakresu działalności spółki a VAT

- prawo do odliczenie podatku VAT naliczonego

 9. Przekształcenia krajowych spółek kapitałowych

- zasada sukcesji

- rok podatkowy

- procedura przekształcenia spółki

- zasady opodatkowania dochodu w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

- opodatkowanie wypłat gotówkowych w przypadku niezłożenia przez wspólnika oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej

- opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej

 

10 Przekształcenia spółek osobowych

- wyjątki od zasady sukcesji

- konsekwencje wyceny aktywów dla celów podatkowych

- zmiana podatnika w związku z przekształceniem

- problematyczne zagadnienia związanie przejęciem aktywów

11. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu 30.09.2022 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

 Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 80 zł dla doradcy podatkowego

  - 90 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Liczba uczestników: do 90 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)

4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

5. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

6. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.


7. W razie pyta
ń technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x