Szczegóły szkolenia / imprezy

Rachunkowość organizacji pozarządowych
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 19 / 99
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
360.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-04-04
Data zakończenia: 2023-04-04
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online Rachunkowość organizacji pozarządowych, które zostanie  poprowadzone przez Panią Gabrielę Suski-Borek  w dniu 4 kwietnia  2023 r.  w godz. 9.00.00-14:00 na platformie ClickMeeting.

W trakcie szkolenia zostanie omówiona problematyk funkcjonowania organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), w tym organizacji o statusie pożytku publicznego, a także prowadzenia rachunkowości oraz zasad rozliczania ich obciążeń podatkowych.

Omówiona zostanie  również wzorcowa polityka rachunkowości oraz zasady budowy zakładowego planu kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej oraz fundacji rodzinnych. Zaprezentowano zasady sporządzania finansowych i merytorycznych sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego, z wyodrębnieniem szczególnych rozwiązań w tym zakresie dla organizacji pożytku publicznego.

Program:

 1. Istota rachunkowości i jej regulacje prawne
 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
 3. Zakładowy plan kont jako element dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości
 4. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego
 5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego i jego zakres
 6. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów
 7. Polityka rachunkowości w organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej
 8. Przykład uchwały w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości
 9. Przykładowy zakładowy plan kont
 10. Polityka rachunkowości w organizacjach prowadzących działalność gospodarczą
 11. Uchwała w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości
 12. Wycena aktywów i pasywów
 13. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 14. Zakładowy plan kont
 15. Roczne sprawozdanie finansowe

Sprawozdawczość niefinansowa organizacji pozarządowych

 1. Sprawozdanie merytoryczne fundacji
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe organizacji pożytku publicznego
 3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego


Obciążenia podatkowe organizacji pozarządowych w teorii i praktyce

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. Opodatkowanie fundacji rodzinnych
 4. Podatek od towarów i usług
 5. Podatek od spadków i darowizn
 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 7. Podatek od nieruchomości

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu  27.03.2023 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 27 marca  2023 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 80 zł dla doradcy podatkowego

  - 90 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Liczba uczestników: do 90 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)

4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

5. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

6. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.
7. W razie pyta
ń technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x